logo's

Virtual ETUC annual EWC Conference 2020: European Works Councils for fair restructuring.

Ieder najaar organiseert de European Trade Union Confederation (ETUC) in Brussel een tweedaagse conferentie voor leden van Europese ondernemingsraden en hun ondersteuners. Dit jaar (2020) werd die conferentie vanwege de coronaperikelen gehouden als virtuele conferentie op 9 en 10 september onder leiding van ETUC-secretary Isabelle Schömann. Het overkoepelende thema voor de conferentie was "European Works Councils for fair restructuring". Bij de behandeling hiervan werd ruimschoots aandacht besteed aan reorganisaties die worden gemotiveerd vanuit coronaperikelen. Op de eerste dag waren er met name virtuele 'round tables' met gastsprekers vanuit onder andere de Europese Commissie, het Europees Parlement, de lokale politiek en vertegenwoordigers vanuit de diverse vakbondsfederaties. Op dag twee was er volop ruimte voor discussie rondom drie specifieke thema's: informatie en consultatie tijdens COVID-19, het voeren van juridische procedures en internationale coördinatie en samenwerking. Op het hoogtepunt namen meer dan 250 mensen deel aan de Zoom-meeting, inclusief sprekers en vertalers. Vanuit Nederland/FNV namen ten minste vier mensen deel aan de conferentie. Van de mogelijkheid die Zoom biedt om vertalers (interpreters) mee te laten doen in de conferentie, werd ruimschoots gebruik gemaakt.

Bedrijfsdemocratie en reorganisaties in Europa.
De eerste dag van de conferentie werd vooral gebruikt voor contacten met en vragen aan Europese politici. Belangrijke aandachtspunten hierbij waren de wijze waarop bedrijfsdemocratie in Europa momenteel wordt uitgeoefend en de verbeteringen die wet- en regelgeving hiervoor zouden kunnen bieden voor bedrijven met een Europese dimensie. We leven in een tijd, waarin door de coronacrisis - ook in multinationals - reorganisaties 'dagelijks werk' lijken te worden. Dit aspect speelde daarom tijdens de conferentie een belangrijke rol.

Met als belangrijke inleiders Eurocommissaris Nicolas Schmit (werkgelegenheid en sociale rechten) en de Portugese minister voor werkgelegenheid Ana Mendes Godinho en bijdragen van een aantal Europarlementariërs en mensen van de Europese vakbeweging, kwam de discussie in de vorm van rondetafel gesprekken deze dag vlot op gang. Volgens Schmit beginnen alle belangrijke ontwikkelingen in de bedrijven en is het daarom belangrijk dat daar ook sprake is van democratische besluitvorming. Dat gaat bijvoorbeeld ook over thema's zoals digitalisering en klimaatmaatregelen. Goede wetgeving kan helpen om verder vorm te geven aan deze democratie, maar ook de sociale dialoog is daarbij belangrijk. Schmit voorziet verbeteringen in de desbetreffende wetgeving, maar verwacht niet dat daarvan op korte termijn sprake zal zijn. De huidige, mede door de coronaperikelen veroorzaakte, situatie maakt in veel situaties sneller handelen noodzakelijk dan met wijziging van wetgeving mogelijk is. Op veel plaatsen kan ook de sociale dialoog verbeterd worden.

Enkele belangrijke bevinden/conclusies van deze dag waren:

Bevoegdheden, afdwingbaarheid en coördinatie EOR's/vakbonden.
Op de tweede dag van de conferentie werden in drie workshops praktijkervaringen van deelnemers m.b.t. informatie en consultatie, inschakelen van de rechter en coördinatie en taakverdeling tussen EOR's en vakbonden onder de loep genomen. Ook hierbij was een aantal deskundigen aanwezig, onder meer van de (Europese) vakbonden. Ook van deze dag is een aantal bevindingen en conclusies het vermelden waard:

Enkele belangrijke conclusies van de conferentie:

Ernst Kuntz,
FNV-kaderlid/coördinator EOR Netwerk

Download hier de pdf-versie van deze impressie.

Terug naar begin van de pagina.