logo's

nieuws

Prioriteiten voor gewenste verbeteringen EOR-richtlijn

De evaluatie van de EWC-richtlijn (recast 2009) door de Europese Commissie wordt in het voorjaar van 2017 afgerond. De Europese vakbeweging heeft hierover in het afgelopen jaar uitgebreid afstemming gehad met de aangesloten vakbonden (affiliates) in de Europese landen. Het resultaat hiervan is een position paper van het Europees Verbond voor Vakverenigingen (European Trade Union Confederation).

Belangrijke onderwerpen die voor de vakbeweging een hoge prioriteit hebben gekregen, zijn o.m.:

 • afdwingbaarheid van de werknemersrechten die in de richtlijn en de daarop gebaseerde wetgeving zijn vastgelegd;
 • meenemen van de opinie van de EOR bij de besluitvorming niet meer facultatief maar verplicht (shall be taken into account by the management);
 • EOR moet naar de rechter kunnen stappen (EOR als legal actor);
 • afschaffing van de zgn. artikel 13 status (automatisch of door heronderhandeling);
 • meer duidelijkheid over transnationale besluiten en het opleggen van vertrouwelijkheid aan de EOR;
 • verbeteren van de vangnetregeling (subsidiary requirements).

Resultaten van de 2009 recast wetgeving

In 2009 is de Europese richtlijn voor Europese ondernemingsraden herzien (recast) en in de daarop volgende jaren is deze recast richtlijn geïmplementeerd (transpositie naar nationale wetgeving) in de 31 EER-landen. Sinds vorig jaar (2015) is de Europese Commissie bezig met een volgende "evaluatie" van de EOR-wetgeving. In het kader van de activiteiten die door nationale en Europese vakbonden worden ontplooid om hieraan een bijdrage te leveren, is door onderzoeker Stan De Spiegelaere van het European Trade Union Institute (ETUI) uitgebreid onderzoek gedaan naar de implementatie van de aanpassingen van 2009. Daarbij zijn o.m. vragen naar voren gekomen over de invloed van de recast richtlijn op de ontwikkeling van het aantal Europese ondernemingsraden, het functioneren van Europese ondernemingsraden en de betrokkenheid van vakbonden bij Europese ondernemingsraden.

De resultaten van het onderzoek, dat onlangs door ETUI is gepubliceerd (Too little, too late? Evaluating the European Works Council Recast Directive), stemmen niet bepaald hoopvol. In het rapport van het onderzoek wordt daarom o.m. aanbevolen om te zorgen voor inzicht in de bedrijven die een EOR zouden moeten hebben (Europese dimensie), voor het daadwerkelijk toepassen van de inhoud van de EOR-overeenkomsten in de EOR-praktijk en voor het opbouwen van adequate (ondersteunings-)capaciteit bij vakbonden voor ondersteuning van EORen. Het rapport van het onderzoek is als pdf te downloaden van de ETUI-website. In een ETUI-persbericht is een korte samenvatting van de resultaten te vinden.

Bescherming persoonsgegevens in een internationale context

In een opnieuw goed bezochte platformbijeenkomst op 18 maart 2016 is het onderwerp "Data privacy" uitgebreid besproken en bediscussieerd. Volgens Mr. Lars van Westerlaak (Sprengers Advocaten) gaat het daarbij vooral om bescherming van persoonsgegevens als deze worden verstrekt aan landen buiten de EU/EER. Binnen die groep landen wordt de bescherming voldoende geacht vanwege de op een Europese Richtlijn gebaseerde wetgeving. Bij de naleving van deze wetgeving speelt de Autoriteit Persoonsgegevens een belangrijke rol. Die kan onderzoek verrichten (ook op eigen initiatief) en boetes uitdelen. Volgens Mr. Udo Oelen van die instantie mogen persoonsgegevens in het algemeen ook niet naar landen buiten de EU/EER worden geëxporteerd op basis van individuele toestemming, als die export plaatsvindt binnen het kader van een arbeidsrelatie. Export van persoonsgegevens naar die landen mag alleen onder een aantal strikte voorwaarden.

In de praktijk heeft een aantal multinationals voorzieningen getroffen voor de opslag van persoonsgegevens buiten de EU/EER. Daarbij is de (Europese) medezeggenschap meestal op enigerlei wijze betrokken geweest. Soms wordt daarbij gebruik gemaakt van regelgeving in een EU-land met zeer goede privacybescherming (bijvoorbeeld Duitsland). In sommige andere bedrijven wordt gebruik gemaakt van zgn. modelcontracten.

Lees hier het volledige verslag van deze bijeenkomst en de presentatie van Mr. Lars van Westerlaak.

Denktank voor evaluatie EOR-richtlijn

In juni 2016 rapporteert het Directoraat-Generaal voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie (DG EMPL) van de Europese Commissie (EC) aan de EC over de evaluatie van de in 2009 herziene EOR-richtlijn (2009/38/EC). Ten behoeve van die evaluatie worden (dit jaar) o.m. de sociale partners geraadpleegd. Aan de werknemerskant zijn dat zowel de Europese vakbonden als de nationale vakbonden in de lidstaten. In Nederland speelt de FNV hierbij natuurlijk ook een rol.

Omdat de ervaring met de in 2009 herziene richtlijn vooral aanwezig is bij leden van de verschillende Europese ondernemingsraden, willen we vanuit de FNV een kleine "denktank" organiseren van ervaringsdeskundigen die lid zijn van een Nederlandse vakbond (5 tot 10 mensen) om inhoud te geven aan het evaluatieproces. Wij nodigen daarom mensen die aan dit profiel voldoen, en die in september 2015 wat tijd willen en kunnen vrijmaken voor dit doel, uit om zich via ons EOR Netwerk hiervoor aan te melden (info@eorbondgenoten.eu). Idealiter zullen in de denktank deskundigen uit verschillende sectoren vertegenwoordigd zijn. Bij (te) veel aanmeldingen zullen wij (EOR Netwerk, adviesgroep FNV) eventueel hierop selecteren. Begin september hopen wij een aanvang te kunnen maken met de activiteiten van de denktank.

Gaarne hopen wij op veel aanmeldingen en veel deskundigheid om een optimale bijdrage te kunnen leveren aan het evaluatieproces en om daarmee de Europese medezeggenschap verder te verbeteren.

[12 augustus 2015]

De EOR en de rest van de wereld

...Ruggie Principles en OECD Guidelines zijn belangrijke uitgangspunten voor internationaal vakbondswerk en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO).

Met ca. 35 deelnemers, afkomstig uit verschillende bedrijfssectoren is op vrijdag 20 maart 2015 in Utrecht de eerste platformbijeenkomst van 2015 gehouden over het onderwerp De EOR en de rest van de wereld. Sprekers op deze bijeenkomst waren Astrid Kaag van Mondiaal FNV over de activiteiten van dit onderdeel van de FNV en Pieter de Beijer van CapGemini over zijn ervaringen met de International Works Council (IWC) van dit vanuit Frankrijk aangestuurde bedrijf.

De twee inleidingen leidden tot een boeiende discussie over een aantal aspecten die op het raakvlak van de EOR en (internationaal) vakbondswerk liggen:

 • de waarde van de zgn. Ruggie Principles en de - mede - daarop gebaseerde OECD Guidelines;
 • het belang dat de EOR zich ook bezighoudt met de verschillende aspecten van (Internationaal) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO);
 • beïnvloeding vanuit en naar verschillende belastingstructuren;
 • invloed die de EOR kan hebben op besluitvormingsprocessen in Nederland;
 • mogelijkheden die participatie in de Board of Directors in een aantal bedrijven bieden;
 • ervaringen van EORen met de vakbonden en vakbondsculturen in de verschillende landen.

De presentaties van de beide sprekers zijn beschikbaar voor de deelnemers aan deze bijeenkomst.

[23 maart 2015]

De EOR uit het perspectief van de werkgever

...we zijn nog niet rijp in Europa om Europees over dit soort dingen te praten.

Op 31 oktober 2014 hebben we de tweede EOR platformbijeenkomst van 2014 gehouden. Daarin is de EOR vooral bekeken vanuit het perspectief van een werkgever. Dit gebeurde aan de hand van een presentatie door Edwin Kist, Senior Vice President Human Resources van het bedrijf Cloetta (voorheen Leaf). Vooraf had Sjef Stoop de aanwezige EOR-leden een spiegel voorgehouden met een korte presentatie onder de titel Makia en Veille.

Ook deze keer kijken we weer terug op een goede en inspirerende bijeenkomst rondom de soms prikkelende stellingen van de sprekers. Met name de juiste timing van informatie en raadpleging en de vraag naar de toegevoegde waarde van de EOR (naast de nationale vertegenwoordiging) leverden verschillende interessante gezichtspunten op. De presentaties van de bijeenkomst zijn per email toegestuurd aan de deelnemers.

[17 december 2014]

Lessen van een ervaren EOR

...overleg goed met elkaar waar ruimte zit om invloed uit te oefenen.

Op 21 maart 2014 hebben we de eerste EOR platformbijeenkomst van 2014 gehouden. Daarin zijn twee thema's besproken:

 • EOR en reorganisatie;
 • de lokale wortels van de EOR.

Het eerste onderwerp werd ingeleid door Kees Zuyderduyn van de EOR van Heineken. Die inleiding leidde tot een uitgebreide discussie over de rol van de EOR bij reorganisaties. Het verslag van zijn bijdrage is toegestuurd aan de aanwezige deelnemers. Over het tweede onderwerp heeft Marielle van der Coelen (FNV Formaat/EOR Service) eerst een presentatie gegeven, waarna ook hierover een levendige discussie plaatsvond. De tweede bijeenkomst in 2014 is gepland op 31 oktober 2014

.

[18 april 2014]

EOR en vakbond kunnen meer aan elkaar hebben

...werknemers moeten ook in moeilijke omstandigheden blijven opkomen voor wat voor hen belangrijk is.

foto Mariëtte Patijn Op de website van FNV Formaat (EOR Service) is nu een verslag beschikbaar van de gezamenlijke platformbijeenkomst die we op 1 november 2013 in Nieuwegein hebben georganiseerd met als sprekers Mariëtte Patijn en Sascha Meijer.

[25 december 2013]

EU en ETUC over informatie- en consultatierechten Europese werknemers

...the ETUC reiterates its call for a strengthening and broader scope of the information and consultation procedures, in particular by a revision of the general framework directive, but also of the participation rights in the Member States where such rights exist.

Fitness check on EU law in the area of Information and Consultation of Workers;

"Strengthening information, consultation and participation rights for all workers.

[15 november 2013]

Terugblik op geslaagde bijeenkomst

...visie FNV Bondgenoten: nationaal vakbondswerk bestaat niet meer.

Op 1 november jl. hebben FNV Formaat (EOR Service) en EOR Bondgenoten samen een platformbijeenkomst georganiseerd over het thema De Europese ondernemingsraad en de vakbonden. Met als sprekers Mariëtte Patijn (als lid van het dagelijks bestuur van FNV verantwoordelijk voor cao-coördinatie, het sociaal accoord, netwerk Flex en Vrouw, medezeggenschap en (de campagne) Gewoon Goed Werk) en Sascha Meijer (adviseur internationale zaken FNV Bondgenoten) ontstond in de bijeenkomst een levendige discussie over verschillende vakbonds- en EOR-issues en de relatie daartussen. Bekijk hier de presentatie van Sascha Meijer.

[7 november 2013]

Vragen over crowdsourcing in Europees Parlement

...in other words the act of a company or institution taking a function once performed by employees and outsourcing it to an undefined (and generally large) network of people in the form of an open call through internet.

Op 9 juli 2013 heeft Europarlementariër Dennis de Jong (SP) schriftelijke vragen gesteld aan de Europese Commissie over het onderwerp crowdsourcing.

[7 augustus 2013]

UNI Europa/ETUI training voor EWC coördinatoren

...de informatie en ervaringen die in de training naar voren kwamen, zijn van belang voor alle bestuurders die multinationals in hun pakket hebben.

Van 13 tot en met 15 februari jl. hebben UNI Europa en ETUI in Florence een training seminar georganiseerd voor vakbondscoördinatoren voor Europese ondernemingsraden. Lees hier een kort verslag van deze training.

[26 februari 2013]

Lancering website EOR Bondgenoten

Op 5 mei 2011 is de eerste website van EOR Bondgenoten online beschikbaar gekomen

[5 mei 2011]

terug naar boven