logo's

nieuws

EOR en transnationale besluiten.

Eind januari heeft de Europese Commissie (EC) een voorstel gedaan om de richtlijn voor Europese ondernemingsraden aanzienlijk te verbeteren. Dat voorstel is daarna van diverse kanten becommentarieerd. Hoewel het eindresultaat daarvan op een aantal punten afwijkt van wat we als (Europese) vakorganisaties voor ogen hebben, lijkt het voorstel in z’n totaliteit een redelijk acceptabel voorstel te zijn, dat de potentie heeft voor structurele verbeteringen van de medezeggenschap op EU-niveau. Naderhand hebben enkele ontwikkelingen plaatsgevonden, waardoor die verbeteringen alsnog sterk aan kracht kunnen gaan inboeten.

De commissie van het Europees Parlement (EP) die zich bezighoudt met werkgelegenheid en sociale aangelegenheden (het EMPL-committee) heeft een versterkt voorstel (ten opzichte van de EC) aangenomen. Dat moet nog plenair worden aangenomen door het volgende EP. Dat geeft iets meer risico op wijzigingen of uitstel. Het EP en de Raad (van de Europese Unie) moeten met elkaar onderhandelen om tot overeenstemming te komen (de zgn. trilogen).

Na de overdracht van het voorzitterschap van de Raad (op 1 januari jl.), heeft het Belgische voorzitterschap (vooruitlopend op de uitkomst van de trilogen) besloten om alvast voor te stellen om de definitie van “transnationale besluiten” flink af te zwakken. Dit willen ze bereiken door in die definitie het woord “substantieel” op te nemen, waar het gaat om de gevolgen van besluiten voor werknemers. De EC heeft steeds aangegeven dat de al lang bestaande onzekerheid over de betekenis van het woord “transnationaal” moet worden opgeheven. Kennelijk denkt het huidige voorzitterschap van de Raad daar anders over.

In een tijd waarin besluiten in bedrijven zeker niet meer mogen worden overgelaten aan de werkgevers alleen, is het voorstel van de Belgen zeer onwenselijk en zeer onverstandig. De Europese vakbeweging heeft daarom de aangesloten bonden gevraagd om er bij de regering van hun eigen land op aan te dringen om geen gehoor te geven aan de oproep van het Belgische voorzitterschap, omdat het voorstel een achteruitgang betekent in plaats van een vooruitgang.
Dit voorstel wordt daarom gezien als een aanval op de bestaande werknemersrechten.
Vanuit FNV en Europese vakbeweging zijn we aan het bekijken op welke wijze we werknemers in de EU en in het bijzonder hun vertegenwoordigers (EOR-leden, OR-leden) kunnen betrekken bij acties om dit heilloze voorstel zo spoedig mogelijk van de baan te krijgen.

<geplaatst: 7 mei 2024>

EMPL committee neemt EOR-voorstel Europese Commissie aan

Op 4 april 2024 heeft het Employment Committee van het Europees Parlement met een grote meerderheid het voorstel van de Europese Commissie aangenomen voor amendering van de EOR-richtlijn (recast van 2009).
Lees hier het persbericht dat de ETUC hierover heeft gepubliceerd op 4 april en de status van het voorstel, zoals de ETUC dat beoordeelt.

<geplaatst: 11 april 2024>

Good governance op Europees niveau.

Enkele maanden geleden publiceerde SBI Formaat het boekje "Drie wegen naar (Mede)zeggenschap" van de hand van voormalig FNV- en SBI-consulent Frank Schreiner. In het boekje geeft Frank een overzicht van ontstaan en ontwikkeling van drie wegen naar medezeggenschap in Nederland, met een nadruk op medezeggenschap via de vakbeweging en de in de wet geregelde direct gekozen medezeggenschap (ondernemingsraden). Het boekje voorziet, behalve in ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling, ook in goede informatie over de huidige stand van zaken, inclusief de invloed die de Nederlandse governanceregels daarop hebben. De invloed van het in Nederland, in een beperkt aantal grote ondernemingen van kracht zijnde, versterkte (C)OR-voordrachtsrecht voor leden van de Raad van Commissarissen (RvC) lijkt in bescheiden mate bij te dragen aan de medezeggenschap van werknemers.
>>>Lees hier het volledige artikel.<<<

<geplaatst: 16 oktober 2023>

De EOR en de European Green Deal - de platformbijeenkomst

In het Centraal Vakbondshuis in Utrecht is op 7 oktober 2022 weer een EOR-platformbijeenkomst gehouden. Deze keer met als speciaal thema "De EOR en de European Green Deal" en als gastspreker Diederik Samsom, kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans. In het eerste deel van de bijeenkomst geeft Diederik Samsom uitleg over de European Green Deal (EGD) en het programma RePowerEU. Het tweede deel is een paneldiscussie met Donald Pols (directeur Milieudefensie) en Bas van Weegberg (DB-lid FNV). Daarin wordt de rol besproken, die vakbonden, medezeggenschap en werknemers op verschillende niveaus kunnen spelen als het gaat om klimaatmaatregelen in bedrijven.
>>>Lees een impressie van deze bijeenkomst.<<<

<geplaatst: 11 november 2022>

De EOR en de European Green deal.

In ons land bestaat een toenemende zorg over de geringe bereidheid van grote bedrijven en instituties om een bijdrage te leveren aan het keren van de klimaatverandering. Multinationale ondernemingen vormen daarop geen uitzondering. Uit het onlangs gepubliceerde onderzoek van Milieudefensie (An assessment of the climate action plans of 29 Dutch companies and financial institutions) blijkt dat van de 29 onderzochte bedrijven geen enkele op dit moment een klimaatplan heeft dat minimaal voldoet aan de beschrijving "goed op weg" (zet stappen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen). Een aantal van de bedrijven valt zelfs in de categorie "heel gevaarlijk" (versnelt gevaarlijke klimaatverandering). Alle 29 bedrijven zijn multinationale ondernemingen en de meeste daarvan hebben een Europese ondernemingsraad (EOR) of een SE Works Council. Milieudefensie heeft terecht vanaf het begin ook samen met de FNV de werknemers van de 29 bedrijven via hun (Nederlandse) ondernemingsraden bij het onderzoeksproject betrokken. Bij goede klimaatplanning in bedrijven speelt niet alleen Nederlandse wet- en regelgeving een rol, maar is ook de European Green Deal een belangrijke factor om rekening mee te houden. EOR’s kunnen daarbij een belangrijke en unieke rol vervullen.

Eveneens dit jaar publiceerde accountants- en adviesorganisatie PwC de resultaten van een onderzoek dat in de tweede helft van 2021 is gehouden bij ca. 300 bedrijven in 13 Europese landen met als hoofdvraag "Are Europe’s businesses ready for the EU Green Deal?". Ook uit dat onderzoek komen ontmoedigende resultaten naar voren, bijvoorbeeld dat minder dan de helft van de onderzochte bedrijven bekend is met de European Green Deal en dat minder dan de helft van deze bedrijven voorbereid is op de European Green Deal. In die bedrijven blijkt ook nog maar weinig strategie ontwikkeld te zijn voor de klimaatproblematiek. Bij dit onderzoek zijn vooral CEO’s, CFO’s en andere topfunctionarissen van de bedrijven betrokken. Ook in dit geval zullen dat bedrijven zijn die flink wat werknemers en een EOR hebben.

Hoog tijd om de balans op te maken hoe het er bij deze en andere bedrijven op Europees en/of mondiaal niveau voor staat en welke rol EOR’s en de European Green Deal daarbij kunnen spelen. Daarom organiseren we op 7 oktober 2022 een EOR-platformbijeenkomst over dit onderwerp met als gastspreker Diederik Samsom, kabinetschef van Euro-commissaris Frans Timmermans. Alle Nederlandse EOR-leden en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Vooraf aanmelden voor de bijeenkomst is verplicht en verloopt via de website van SBI Formaat.

<geplaatst: 31 juli 2022>

De EOR en de coronacrisis.

Aan de vooravond van de door het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) georganiseerde mobilisatieweek voor More Democracy at Work hielden de EOR Service van SBI Formaat en het EOR-netwerk van de FNV op 20 november jl. weer een netwerkbijeenkomst voor EOR-leden en andere geïnteresseerden en belanghebbenden. Vanwege de coronasituatie werd ook deze bijeenkomst weer geheel digitaal gehouden. SBI Formaat faciliteerde daarbij het gebruik van Zoom en zorgde voor de inhoudelijke begeleiding en FNV-bestuurder Gerard van Hees zorgde, zoals gewoonlijk, als "dagvoorzitter" weer voor een goed verloop van de bijeenkomst met voldoende samenhang tussen de verschillende onderdelen.
>>>Lees een impressie van deze bijeenkomst.<<<

[30 november 2020]

Vertrouwelijke informatie? Een ETUC/ETUI-workshop over vertrouwelijkheid.

Door middel van een aantal digitale workshops vraagt de Europese vakbeweging momenteel aandacht voor directe verbetermogelijkheden voor Europese ondernemingsraden (EOR). Op een aantal gebieden zijn die hard nodig omdat verbetering van de wetgeving ten minste om een veel langere adem en waarschijnlijk ook om de nodige actie vraagt. Door de coronacrisis is het belang van goed functionerende EOR's alleen maar groter geworden. Op 30 oktober 2020 was vertrouwelijkheid van informatie aan de orde. Informatie- en consultatierechten (I&C) zijn op dit moment de belangrijkste bevoegdheden waarover de EOR beschikt. In de praktijk worden het informatierecht - en daarmee ook de consultatiemogelijkheden - voor de EOR vaak gefrustreerd door informatie onnodig het stempel vertrouwelijk te geven. Daardoor wordt de EOR vaak sterk beperkt in zijn mogelijkheden voor een diepgaand onderzoek naar voorgestelde ontwikkelingen, zoals de wet aangeeft. In de workshop kwam de aard van EOR-informatie uitgebreid aan de orde, hoe die informatie geclassificeerd kan worden, hoe daar op dit moment in veel ondernemingen mee wordt omgegaan en welke mogelijkheden de EOR op basis van de huidige wetgeving heeft.
>>>Lees een impressie van deze workshop.<<<

[5 november 2020]

Virtual ETUC annual EWC Conference 2020: European Works Councils for fair restructuring.

Ieder najaar organiseert de European Trade Union Confederation (ETUC) in Brussel een tweedaagse conferentie voor leden van Europese ondernemingsraden en hun ondersteuners. Dit jaar (2020) werd die conferentie vanwege de coronaperikelen gehouden als virtuele conferentie op 9 en 10 september onder leiding van ETUC-secretary Isabelle Schömann. Het overkoepelende thema voor de conferentie was "European Works Councils for fair restructuring". Bij de behandeling hiervan werd ruimschoots aandacht besteed aan reorganisaties die worden gemotiveerd vanuit coronaperikelen. Op de eerste dag waren er met name virtuele 'round tables' met gastsprekers vanuit onder andere de Europese Commissie, het Europees Parlement, de lokale politiek en vertegenwoordigers vanuit de diverse vakbondsfederaties. Op dag twee was er volop ruimte voor discussie rondom drie specifieke thema's: informatie en consultatie tijdens COVID-19, het voeren van juridische procedures en internationale coördinatie en samenwerking. Op het hoogtepunt namen meer dan 250 mensen deel aan de Zoom-meeting, inclusief sprekers en vertalers. Vanuit Nederland/FNV namen ten minste vier mensen deel aan de conferentie. Van de mogelijkheid die Zoom biedt om vertalers (interpreters) mee te laten doen in de conferentie, werd ruimschoots gebruik gemaakt.
>>>Lees een impressie van deze conference.<<<

EWPCC Conference 2020

EWPCC is de afkorting van European Working Participation Competence Centre, een in 2008 ingesteld onderdeel van het Europees Vakbonds Instituut (ETUI), dat als belangrijkste doelstelling heeft coordination and organisation of activities to support and promote the representation of employees at different levels in multinational companies.

Elk jaar organiseert het EWPCC een conferentie voor leden van Europese ondernemingsraden (EOR). Dit jaar vond die op 11 en 12 februari in Brussel plaats met als thema "Looking in the mirror: what do EWC and SEWC members think about their EWC?". >>>Lees een impressie van deze conference.<<<

Piecing the European puzzle together

Van 1 tot en met 3 oktober 2019 heeft het Europees vakbondsinstuut ETUI, samen met de Ierse vakbond SIPTU, in Dublin onder de titel "Piecing the European puzzle together" een workshop georganiseerd voor vakbondstrainers, die zich bezighouden met het trainen van EOR's en EOR-leden. De workshop ging over belangrijke ontwikkelingen in en belangrijke informatie over beïnvloeding van besluitvorming in multinationals. >>>Lees een impressie van deze workshop.<<<

Prioriteiten voor gewenste verbeteringen EOR-richtlijn

De evaluatie van de EWC-richtlijn (recast 2009) door de Europese Commissie wordt in het voorjaar van 2017 afgerond. De Europese vakbeweging heeft hierover in het afgelopen jaar uitgebreid afstemming gehad met de aangesloten vakbonden (affiliates) in de Europese landen. Het resultaat hiervan is een position paper van het Europees Verbond voor Vakverenigingen (European Trade Union Confederation).

Belangrijke onderwerpen die voor de vakbeweging een hoge prioriteit hebben gekregen, zijn o.m.:

 • afdwingbaarheid van de werknemersrechten die in de richtlijn en de daarop gebaseerde wetgeving zijn vastgelegd;
 • meenemen van de opinie van de EOR bij de besluitvorming niet meer facultatief maar verplicht (shall be taken into account by the management);
 • EOR moet naar de rechter kunnen stappen (EOR als legal actor);
 • afschaffing van de zgn. artikel 13 status (automatisch of door heronderhandeling);
 • meer duidelijkheid over transnationale besluiten en het opleggen van vertrouwelijkheid aan de EOR;
 • verbeteren van de vangnetregeling (subsidiary requirements).

Resultaten van de 2009 recast wetgeving

In 2009 is de Europese richtlijn voor Europese ondernemingsraden herzien (recast) en in de daarop volgende jaren is deze recast richtlijn geïmplementeerd (transpositie naar nationale wetgeving) in de 31 EER-landen. Sinds vorig jaar (2015) is de Europese Commissie bezig met een volgende "evaluatie" van de EOR-wetgeving. In het kader van de activiteiten die door nationale en Europese vakbonden worden ontplooid om hieraan een bijdrage te leveren, is door onderzoeker Stan De Spiegelaere van het European Trade Union Institute (ETUI) uitgebreid onderzoek gedaan naar de implementatie van de aanpassingen van 2009. Daarbij zijn o.m. vragen naar voren gekomen over de invloed van de recast richtlijn op de ontwikkeling van het aantal Europese ondernemingsraden, het functioneren van Europese ondernemingsraden en de betrokkenheid van vakbonden bij Europese ondernemingsraden.

De resultaten van het onderzoek, dat onlangs door ETUI is gepubliceerd (Too little, too late? Evaluating the European Works Council Recast Directive), stemmen niet bepaald hoopvol. In het rapport van het onderzoek wordt daarom o.m. aanbevolen om te zorgen voor inzicht in de bedrijven die een EOR zouden moeten hebben (Europese dimensie), voor het daadwerkelijk toepassen van de inhoud van de EOR-overeenkomsten in de EOR-praktijk en voor het opbouwen van adequate (ondersteunings-)capaciteit bij vakbonden voor ondersteuning van EORen. Het rapport van het onderzoek is als pdf te downloaden van de ETUI-website. In een ETUI-persbericht is een korte samenvatting van de resultaten te vinden.

Bescherming persoonsgegevens in een internationale context

In een opnieuw goed bezochte platformbijeenkomst op 18 maart 2016 is het onderwerp "Data privacy" uitgebreid besproken en bediscussieerd. Volgens Mr. Lars van Westerlaak (Sprengers Advocaten) gaat het daarbij vooral om bescherming van persoonsgegevens als deze worden verstrekt aan landen buiten de EU/EER. Binnen die groep landen wordt de bescherming voldoende geacht vanwege de op een Europese Richtlijn gebaseerde wetgeving. Bij de naleving van deze wetgeving speelt de Autoriteit Persoonsgegevens een belangrijke rol. Die kan onderzoek verrichten (ook op eigen initiatief) en boetes uitdelen. Volgens Mr. Udo Oelen van die instantie mogen persoonsgegevens in het algemeen ook niet naar landen buiten de EU/EER worden geëxporteerd op basis van individuele toestemming, als die export plaatsvindt binnen het kader van een arbeidsrelatie. Export van persoonsgegevens naar die landen mag alleen onder een aantal strikte voorwaarden.

In de praktijk heeft een aantal multinationals voorzieningen getroffen voor de opslag van persoonsgegevens buiten de EU/EER. Daarbij is de (Europese) medezeggenschap meestal op enigerlei wijze betrokken geweest. Soms wordt daarbij gebruik gemaakt van regelgeving in een EU-land met zeer goede privacybescherming (bijvoorbeeld Duitsland). In sommige andere bedrijven wordt gebruik gemaakt van zgn. modelcontracten.

Lees hier het volledige verslag van deze bijeenkomst en de presentatie van Mr. Lars van Westerlaak.

Denktank voor evaluatie EOR-richtlijn

In juni 2016 rapporteert het Directoraat-Generaal voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie (DG EMPL) van de Europese Commissie (EC) aan de EC over de evaluatie van de in 2009 herziene EOR-richtlijn (2009/38/EC). Ten behoeve van die evaluatie worden (dit jaar) o.m. de sociale partners geraadpleegd. Aan de werknemerskant zijn dat zowel de Europese vakbonden als de nationale vakbonden in de lidstaten. In Nederland speelt de FNV hierbij natuurlijk ook een rol.

Omdat de ervaring met de in 2009 herziene richtlijn vooral aanwezig is bij leden van de verschillende Europese ondernemingsraden, willen we vanuit de FNV een kleine "denktank" organiseren van ervaringsdeskundigen die lid zijn van een Nederlandse vakbond (5 tot 10 mensen) om inhoud te geven aan het evaluatieproces. Wij nodigen daarom mensen die aan dit profiel voldoen, en die in september 2015 wat tijd willen en kunnen vrijmaken voor dit doel, uit om zich via ons EOR Netwerk hiervoor aan te melden (info@eorbondgenoten.eu). Idealiter zullen in de denktank deskundigen uit verschillende sectoren vertegenwoordigd zijn. Bij (te) veel aanmeldingen zullen wij (EOR Netwerk, adviesgroep FNV) eventueel hierop selecteren. Begin september hopen wij een aanvang te kunnen maken met de activiteiten van de denktank.

Gaarne hopen wij op veel aanmeldingen en veel deskundigheid om een optimale bijdrage te kunnen leveren aan het evaluatieproces en om daarmee de Europese medezeggenschap verder te verbeteren.

[12 augustus 2015]

De EOR en de rest van de wereld

...Ruggie Principles en OECD Guidelines zijn belangrijke uitgangspunten voor internationaal vakbondswerk en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO).

Met ca. 35 deelnemers, afkomstig uit verschillende bedrijfssectoren is op vrijdag 20 maart 2015 in Utrecht de eerste platformbijeenkomst van 2015 gehouden over het onderwerp De EOR en de rest van de wereld. Sprekers op deze bijeenkomst waren Astrid Kaag van Mondiaal FNV over de activiteiten van dit onderdeel van de FNV en Pieter de Beijer van CapGemini over zijn ervaringen met de International Works Council (IWC) van dit vanuit Frankrijk aangestuurde bedrijf.

De twee inleidingen leidden tot een boeiende discussie over een aantal aspecten die op het raakvlak van de EOR en (internationaal) vakbondswerk liggen:

 • de waarde van de zgn. Ruggie Principles en de - mede - daarop gebaseerde OECD Guidelines;
 • het belang dat de EOR zich ook bezighoudt met de verschillende aspecten van (Internationaal) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO);
 • beïnvloeding vanuit en naar verschillende belastingstructuren;
 • invloed die de EOR kan hebben op besluitvormingsprocessen in Nederland;
 • mogelijkheden die participatie in de Board of Directors in een aantal bedrijven bieden;
 • ervaringen van EORen met de vakbonden en vakbondsculturen in de verschillende landen.

De presentaties van de beide sprekers zijn beschikbaar voor de deelnemers aan deze bijeenkomst.

[23 maart 2015]

De EOR uit het perspectief van de werkgever

...we zijn nog niet rijp in Europa om Europees over dit soort dingen te praten.

Op 31 oktober 2014 hebben we de tweede EOR platformbijeenkomst van 2014 gehouden. Daarin is de EOR vooral bekeken vanuit het perspectief van een werkgever. Dit gebeurde aan de hand van een presentatie door Edwin Kist, Senior Vice President Human Resources van het bedrijf Cloetta (voorheen Leaf). Vooraf had Sjef Stoop de aanwezige EOR-leden een spiegel voorgehouden met een korte presentatie onder de titel Makia en Veille.

Ook deze keer kijken we weer terug op een goede en inspirerende bijeenkomst rondom de soms prikkelende stellingen van de sprekers. Met name de juiste timing van informatie en raadpleging en de vraag naar de toegevoegde waarde van de EOR (naast de nationale vertegenwoordiging) leverden verschillende interessante gezichtspunten op. De presentaties van de bijeenkomst zijn per email toegestuurd aan de deelnemers.

[17 december 2014]

Lessen van een ervaren EOR

...overleg goed met elkaar waar ruimte zit om invloed uit te oefenen.

Op 21 maart 2014 hebben we de eerste EOR platformbijeenkomst van 2014 gehouden. Daarin zijn twee thema's besproken:

 • EOR en reorganisatie;
 • de lokale wortels van de EOR.

Het eerste onderwerp werd ingeleid door Kees Zuyderduyn van de EOR van Heineken. Die inleiding leidde tot een uitgebreide discussie over de rol van de EOR bij reorganisaties. Het verslag van zijn bijdrage is toegestuurd aan de aanwezige deelnemers. Over het tweede onderwerp heeft Marielle van der Coelen (FNV Formaat/EOR Service) eerst een presentatie gegeven, waarna ook hierover een levendige discussie plaatsvond. De tweede bijeenkomst in 2014 is gepland op 31 oktober 2014

.

[18 april 2014]

EOR en vakbond kunnen meer aan elkaar hebben

...werknemers moeten ook in moeilijke omstandigheden blijven opkomen voor wat voor hen belangrijk is.

foto Mariëtte Patijn Op de website van FNV Formaat (EOR Service) is nu een verslag beschikbaar van de gezamenlijke platformbijeenkomst die we op 1 november 2013 in Nieuwegein hebben georganiseerd met als sprekers Mariëtte Patijn en Sascha Meijer.

[25 december 2013]

EU en ETUC over informatie- en consultatierechten Europese werknemers

...the ETUC reiterates its call for a strengthening and broader scope of the information and consultation procedures, in particular by a revision of the general framework directive, but also of the participation rights in the Member States where such rights exist.

Fitness check on EU law in the area of Information and Consultation of Workers;

"Strengthening information, consultation and participation rights for all workers.

[15 november 2013]

Terugblik op geslaagde bijeenkomst

...visie FNV Bondgenoten: nationaal vakbondswerk bestaat niet meer.

Op 1 november jl. hebben FNV Formaat (EOR Service) en EOR Bondgenoten samen een platformbijeenkomst georganiseerd over het thema De Europese ondernemingsraad en de vakbonden. Met als sprekers Mariëtte Patijn (als lid van het dagelijks bestuur van FNV verantwoordelijk voor cao-coördinatie, het sociaal accoord, netwerk Flex en Vrouw, medezeggenschap en (de campagne) Gewoon Goed Werk) en Sascha Meijer (adviseur internationale zaken FNV Bondgenoten) ontstond in de bijeenkomst een levendige discussie over verschillende vakbonds- en EOR-issues en de relatie daartussen. Bekijk hier de presentatie van Sascha Meijer.

[7 november 2013]

Vragen over crowdsourcing in Europees Parlement

...in other words the act of a company or institution taking a function once performed by employees and outsourcing it to an undefined (and generally large) network of people in the form of an open call through internet.

Op 9 juli 2013 heeft Europarlementariër Dennis de Jong (SP) schriftelijke vragen gesteld aan de Europese Commissie over het onderwerp crowdsourcing.

[7 augustus 2013]

UNI Europa/ETUI training voor EWC coördinatoren

...de informatie en ervaringen die in de training naar voren kwamen, zijn van belang voor alle bestuurders die multinationals in hun pakket hebben.

Van 13 tot en met 15 februari jl. hebben UNI Europa en ETUI in Florence een training seminar georganiseerd voor vakbondscoördinatoren voor Europese ondernemingsraden. Lees hier een kort verslag van deze training.

[26 februari 2013]

Lancering website EOR Bondgenoten

Op 5 mei 2011 is de eerste website van EOR Bondgenoten online beschikbaar gekomen

[5 mei 2011]

terug naar boven